Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 • Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇ , kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.


  Şirketimize ait internet sitesini kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, web sitemiz üzerinden bir işlem yapmak istediğinizde ve sitemizde mevcut uygulamaları kullanmak istediğinizde bu işlemin yapılabilmesi için gerekli olan ad-soyad, iletişim bilgileriniz sair kişisel verileriniz talep edilebilir. Şirketimiz talep edilen bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamı dışında hiçbir surette işlemeyecek ve bu bilgiler güvencemiz altında olacaktır.

 • 1.Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

  Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 • 2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

  Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇ 'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇ müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 • 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Toplanan kişisel verileriniz; Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇ nezdindeki ticari faaliyetleri sürdürmek, Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Ticaret Sicil Müdürlüğü, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır.

  Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır.

 • 4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  4.1 Kişisel verilere ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

  * Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  * Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  * İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


  Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  Ünvanı : Tetra Haberleşme Ve Elektroni̇k.Si̇s.San.Ti̇c.Ltd.Şti̇

  Adres : Kaptanpaşa mh. Darülaceze cd. H.Z Türkkan Sk. Famas Plaza A. Blok K:9 Daire: 31 Şişli - İST

  Telefonu : ( 0212 ) 320 33 30

  Mail : info@tetrahaberlesme.com.tr


  tetratelsiz.com

Menu